skip to Main Content
UNGE BEHANDLING

I behandlingen modtager vi unge fra 14 til 17 år. Behandlingsforløbet har mulighed for, at veksle i intensitet og kan derfor rumme unge med forskellige forhistorier, grad af misbrug, samt øvrige udfordringer, herunder unge med behov for dobbelt fokuseret behandling.

Målgruppe
Målgruppen er unge med psykosociale problemstillinger, der i udgangspunktet er relativt motiverede for en ændring i deres liv. De unge kan have et lettere eller kraftigere misbrug, sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere optimalt i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole.

Individuelt tilpasset støtte- og skoleforløb
En del af ungebehandlingen er elementær skoleundervisning i dansk, matematik og engelsk. Der vil her, være fokus på den unges særlige behov, så vi derigennem sikrer os, at tilpasse den individuelle undervisning til den enkeltes niveau. Det er ikke en betingelse, at den unge skal kunne læse og/eller skrive. Alt afhængigt af hvilke færdigheder den unge har erhvervet sig i forvejen, og hvor langt et forløb der bevilliges, vil vi altid tilstræbe, at få den unge gjort uddannelsesparat, som et led i den langsigtede planlægning.

Dagligdag i Kompagniet Ung
Den unge vil dagligt komme i tidrummet 9.30-14.30 og deltage i undervisning, behandling, samt forskellige sociale aktiviteter, såsom fysisk udfoldelse, madlavning, indkøb og lignende. Der vil blive arbejdet intenst med relations forstærkende processer, ligesom der gennem hele forløbet arbejdes hen imod, at den unge kan definere sig selv som en del af det omkringliggende samfund. Den enkelte unge vil, uden for åbningstid, have mulighed for telefonisk, at komme i kontakt med personale.

Metode og teori
I ungebehandlingen arbejdes der primært ud fra en socialpædagogisk indfaldsvinkel. Dette er kombineret med skole, opgaver, workshops, individuelle samtaler, samt gruppearbejde. Hvis det skønnes nødvendigt, kan dette kombineres med misbrugsbehandling, hvor der undervises i hvordan et stofmisbrug vil påvirke den unges udvikling og personlighed på flere niveauer. Der vil generelt være et stort fokus på arbejdet med den unges adfærd, holdninger og værdier, samt den livsstil der følger med, når man enten bruger stoffer, omgås et kriminelt miljø eller på anden vis indgår i en uhensigtsmæssig subkultur. Ud over det kognitive arbejde, vil der i behandlingen være fokus på, at den unge tilegner sig redskaber, der i dagligdagen kan hjælpe med til at undgå ”almindelige” faldgruber.

Behandlingen benytter socialpædagogiske principper, som implementeres gennem dialog og sociale aktiviteter. Disse vil udfordre den unges levevis og overbevisninger om sig selv, den omkringliggende verden og andre mennesker.

Udslusning
I udslusningsfasen vil der være fokus på, at den unge forberedes på sin nye tilværelse som stof- og kriminalitetsfri. I udslusningsfasen vil den unge ofte tilbydes behandling af mindre intensiv karakter, for at give mulighed for, at afprøve tillærte evner uden for behandlingen. Den unge udsluses, når det vurderes, at han eller hun har tilegnet sig nye og mere konstruktive handlestrategier og når den positive udvikling er vedvarende. Dette indebærer også en fast plan for hvordan den mest optimale overgang til uddannelse, arbejde eller anden aktivitet skal foregå.

Back To Top