skip to Main Content
DAGBEHANDLING

I dagbehandlingen etablerer vi hele planer. De indeholder en detaljeret individuel målsætning for, hvad brugeren ønsker at få ud af sin behandling, samt en plan for den erhvervsrettede indsats efter endt behandling. Behandlingen er bygget op i moduler og er designet til, at brugeren opnår den nødvendige personlige udvikling. Modul opbygningen giver brugeren og visiterende myndighed mulighed for individuelt, at tilpasse strukturen i selve behandlingsforløbet, så størst personligt udbytte opnås.

Metode
Behandlingen starter med, at brugeren i fællesskab med en medarbejder, udarbejder en behandlingsplan. Her vurderer man blandt andet stadiet af afhængighed, samt grad af andre udfordringer. Denne screening danner rammen for udarbejdelsen af den personlige behandlingsplan.

I Kompagniet tager vi udgangspunkt i kognitiv, – psykodynamisk og systemisk psykoterapi, samt protreptisk filosofisk samtaleterapi.

Behandlingsindhold

 • Tilbagefaldsforebyggende terapi
 • Psykoeducation
 • Foredrag
 • Gruppeterapi
 • Individuel terapi
 • Filosofisk samtaleterapi
 • Følelseshåndtering
 • Netværk
 • Kriminalitetsforebyggende terapi
 • Erhvervsrettet indsats
 • Sociale aktiviteter
 • Psykiater
 • Undervisning i udfordringer med psykisk sårbarhed

Socialrådgivere
Brugerne har ofte sociale udfordringer, såsom manglende bolig, belastet økonomi, udeståender med offentlig myndighed, politi, retsvæsen med mere. Problemerne kan ofte virke uoverskuelige for den enkelte bruger. I Kompagniet hjælper socialrådgiveren med, at anskueliggøre og arbejde med disse problemer, for derigennem at frigive personlige ressourcer til personlig vækst.

MODUL 1

Modul 1 er en afklarings- og motivationsperiode, som normalt har en varighed af 30-90 dage. Alt afhængigt af den enkelte brugers parathed og personlige udfordringer, vil indholdet i denne periode variere. For nogle brugere kan det, at blive hentet om morgenen i en kort periode, være det der skal til for at etablere den fornødne motivation for forandring. For andre, kan det være en telefonisk vækning, at indholdet i dagbehandlingen minimeres, eller at behandlingen i en periode består af flere motiverende enesamtaler.

Når brugeren er relativ stabil i sit fremmøde, benyttes dette modul til at få udarbejdet en personlig behandlingsplan, som sikrer motivation og engagement i den videre behandling.

I modul 1 er der fremmøde i Kompagniet 4 gange ugentligt.

MODUL 2

Modul 2 er den primære behandlingsperiode som normalt har en varighed af 4-8 måneder. Alt afhængigt af den individuelt tilrettelagt behandlingsplan, vil brugeren starte op med det personlige arbejde ud fra forskellige variationer af individuelle- og gruppebaserede opgaver samt arbejdsbøger. Disse vil bevidstgøre stadier af stofafhængighed, psykisk sårbarhed og grad af eventuel kriminel adfærd, som senere afstedkommer en plan, som kan omsættes til nye tænke- og handlemåder samt tilbagefaldsforebyggelse.

Hvis der ikke allerede er etableret job, praktik og/eller uddannelsesplan inden dette modul påbegyndes, vil afklaring og udfærdigelse af en sådan plan indgå i selve behandlingen.

I modul 2 er der fremmøde i Kompagniet 4 gange ugentligt.

MODUL 3 / Fleksibel behandling

Modul 3 er et fleksibelt modul, hvor indhold og pris bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med visiterende myndighed, Kompagniet og brugeren selv. Det er i udgangspunktet kun kreativiteten der sætter begrænsninger.

Årsagen til et sådan forløb kan være mange og se forskellige ud. Eksempelvis kan en bruger over en periode, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at være hjemme, have brug for udekørende behandling. Det kan også være at brugeren skal være i behandling 1-3 dage om ugen og påbegynde job, uddannelse, praktik eller andet i de øvrige dage. Det kan være der skal tilknyttes en mentor, støttekontaktperson eller andet.

MODUL 4

Modul 4 er et efterbehandlingsmodul som har til formål at fastholde stoffriheden, støtte den nyetablerede tilværelse samt den erhvervsrettede plan.

Efterbehandlingen tilbyder et målrettet forløb, hvor der systematisk undervises i relevante emner, der alle har til formål at sikre borgerens mestringsstrategier i forhold til at fungere optimalt i eget liv. Efterbehandlingen er bygget op ved otte tematisk relevante tilbagefaldsforebyggende moduler og har en varighed på 16 uger. Kronologien i efterbehandlingen følger den øvrige struktur i Kompagniets behandling, således at der hver anden uge skiftes mellem psykologi og protreptisk filosofi. Undervisningen samt den tilbagefaldsforebyggende terapi tilrettelægges som en direkte forlængelse af de selvsamme tematikker, borgeren er blevet introduceret for og bekendt med fra dagbehandlingen:

 • Misbrug
 • Mål
 • Følelser
 • Kommunikation
 • Afhængighed
 • Ressourcer
 • Netværk
 • Beskæftigelse

Det kan ofte være profitabelt for brugeren af tage mere end én runde i efterbehandlingen, således at denne fase har en varighed af otte måneder.

Back To Top