skip to Main Content
DAGBEHANDLING

I dagbehandlingen etablerer vi hele planer. De indeholder en detaljeret individuel målsætning for, hvad brugeren ønsker at få ud af sin behandling, samt en plan for den erhvervsrettede indsats efter endt behandling. Behandlingen er bygget op i moduler og er designet til, at brugeren opnår den nødvendige personlige udvikling. Modul opbygningen giver brugeren og visiterende myndighed mulighed for individuelt, at tilpasse strukturen i selve behandlingsforløbet, så størst personligt udbytte opnås.

Metode
Behandlingen starter med, at brugeren i fællesskab med en medarbejder, udarbejder en behandlingsplan. Her vurderer man blandt andet stadiet af afhængighed, samt grad af andre udfordringer. Denne screening danner rammen for udarbejdelsen af den personlige behandlingsplan.
I Kompagniet tager vi udgangspunkt i kognitiv terapi, DAT, samt NLP psykoterapi.


Behandlingsindhold

 • Tilbagefaldsforebyggende terapi
 • Psykoeducation
 • Foredrag
 • Gruppe terapi
 • Individuel terapi
 • Følelseshåndtering
 • Netværk
 • Kriminalitetsforebyggende terapi
 • Erhvervsrettet indsats
 • Psykiater
 • Undervisning i udfordringer med psykisk sårbarhed

Socialrådgivere
Brugerne har ofte sociale udfordringer, såsom manglende bolig, belastet økonomi, udeståender med offentlig myndighed, politi, retsvæsen med mere. Problemerne kan ofte virke uoverskuelige for den enkelte bruger. I Kompagniet hjælper socialrådgiveren med, at anskueliggøre og arbejde med disse problemer, for derigennem at frigive personlige ressourcer til personlig vækst.

MODUL 1

Modul 1 er en afklarings- og motivationsperiode, som normalt har en varighed af 30-90 dage. Alt afhængigt af den enkelte brugers parathed og personlige udfordringer, vil indholdet i denne periode variere. For nogle brugere kan det, at blive hentet om morgenen i en kort periode, være det der skal til for at etablere den fornødne motivation for forandring. For andre, kan det være en telefonisk vækning, at indholdet i dagbehandlingen minimeres, eller at behandlingen i en periode består af flere motiverende enesamtaler.

Når brugeren er relativ stabil i sit fremmøde, benyttes dette modul til at få udarbejdet en personlig behandlingsplan, som sikrer motivation og engagement i den videre behandling.

MODUL 2

Modul 2 er den primære behandlingsperiode som normalt har en varighed af 6 måneder. Alt afhængigt af den individuelt tilrettelagt behandlingsplan, vil brugeren starte op med det personlige arbejde ud fra forskellige variationer af individuelle- og gruppebaserede opgaver samt arbejdsbøger. Disse vil bevidstgøre stadier af stofafhængighed, psykisk sårbarhed og grad af eventuel kriminel adfærd, som senere afstedkommer en plan, som kan omsættes til nye tænke- og handlemåder samt tilbagefaldsforebyggelse.

Hvis der ikke allerede er etableret job, praktik og/eller uddannelsesplan inden dette modul påbegyndes, vil afklaring og udfærdigelse af en sådan plan indgå i selve behandlingen.

MODUL 3 / Fleksibel behandling

Modul 3 er et fleksibelt modul, hvor indhold og pris bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med visiterende myndighed, Kompagniet og brugeren selv. Det er i udgangspunktet kun kreativiteten der sætter begrænsninger.

Årsagen til et sådan forløb kan være mange og se forskellige ud. Eksempelvis kan en bruger over en periode, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at være hjemme, have brug for udekørende behandling. Det kan også være at brugeren skal være i behandling 1-3 dage om ugen og påbegynde job, uddannelse, praktik eller andet i de øvrige dage. Det kan være der skal tilknyttes en mentor, støttekontaktperson eller andet.

MODUL 4

Modul 4 er et efterbehandlingsmodul én aften om ugen og har en varighed af 6 måneder. Efterbehandlingen har til formål at støtte den nyetablerede tilværelse, fastholde stoffriheden samt den erhvervsrettede plan. Efterbehandlingen tilbyder ligeledes den enkelte et ”helle”, hvor de almindelige dagligdags udfordringer kan vendes i plenum, så brugeren fortsat får vedligeholdt og trænet, det at italesætte egne udfordringer og samtidig åbner op for forslag til mulige løsninger via andre mennesker.

Ofte vil det give mening og være relevant med 1-2 perioder, alt afhængig af den enkelte brugers ønsker, ressourcer og arbejdsmæssige tilknytning.

Back To Top